FLOP11 Stagione (min pres: 11)
POLSEN Rob (topesia) [4.45]
DIACOPONI Sim (stiankanatike) [5.54]
DTOLOI Raf (boccadasse) [5.56]
DBIRAGHI Cri (atl una volta) [5.57]
DBERESZYNSKI Bar (soc.mix66) [5.58]
DVITOR HUGO Fra (jeb) [5.59]
CGERSON San (atl una volta) [5.34]
CSTULAC Leo (stiankanatike) [5.54]
CFOFANA Sek (boccadasse) [5.68]
AANTENUCCI Mir (avmousse) [5.52]
AKOUAME' Chr (topesia) [5.88]